Administratorem danych osobowych jest MBS Sp. z o.o. z siedzibą w: Sady ul. Rolna 9 62-080 Tarnowo Podgórne („Administrator”):

1. Przedstawicielem Administratora jest Mariusz Bosak email: opinie@mbsmeble.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu – realizacja usługi
– cel marketingowy
– organizacja akcji konkursowych itd. na podstawie Art. 6 ust 1 lit. f RODO/ realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w postaci informowania o produktach i usługach dla Klienta .
3. Odbiorcą danych osobowych będzie Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga
60-247 Poznań ul. W. Nehringa 8/1
tel: 61 677 43 75
4. Administrator nie zamierza przekazywać dane/ych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Komisja Europejska stwierdziła
istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazanie następuje w związku z art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO;
Wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres na czas świadczenia usługi bądź do wycofania zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
* żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania] a także prawo do przenoszenia danych,
* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (OPCJONALNIE – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
* wniesienia skargi do PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu poprawnego świadczenia usługi np. wysyłki dokumentów zakupu, paczki itp.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał
na ocenie przydatności potencjalnej informacji, wskutek czego możemy dostarczyć odpowiednie powiadomienie lub informację.
9. Dane będą przechowywane w celu księgowym. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w pierwotnym celu.